دوباره ایران

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر حسن روحانی

روحانی منتظریم - دوباره ایران

هنر توقیف شدنی نیست

یکشنبه 01 مرداد 1396 - 20:02
هنر توقیف شدنی نیست

تقریبا هیچ سالی نبوده که سایه توقیف بر سر فیلمهای سینمایی نباشد به طوریکه در دوره تمامی وزرای ارشاد بحث توقیف اکران فیلم های سینمایی وجود داشته و بعضا چالشی هم بوده است. 

گاهی وزرا نهاد متبوعشان را از دخالت در توقیف و ممانعت اکران مبرا دانسته و موضوع را شخصا پیگیری کرده اند و گاهی هم هیچ آبی از وزارت فخیمه ارشاد برای رفع توقیف فیلمها گرم نشده است.
 اما فارغ از اینکه چه کس یا کسانی در توقیف هنر سینما نقش داشته و دارند، آنچه درهمه این سالها میان تمام دولت ها مشترک بوده توقیف فیلمهای سینمایی وپس از آن واکنش سینماگران است واکنش های جزیره ای که شاید آن قدرت کافی برای ختم غائله توقیف هنر را نداشته است.

 اکنون اما سینماگران و هنرمندان یکپارچه شده اند و می خواهند یکبار برای همیشه به تراژدی توقیف هنر پایان دهند و در این مسیر با استمداد از تمامی ملت ایران می خواهند که هیچ فیلمی توقیف نباشد و در آینده همه فیلم ها فرصت ارزیابی بر روی پرده نقره ای را از سوی تماشاگران داشته باشند. 

ربات "برای ایران" با هدف ساماندهی پویش مردمی توقف "توقیف هنر" و رعایت "شان سینما" از سوی سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر مردم و جوانان را به همراهی خود دعوت می کند.

کد خبر: 2392
کلیدواژه ها: شان سینما ، توقیف هنر ، دوباره ایران ، برای ایران ، فیلم های توقیفی